زن قداست دارد!

برای با او بودن باید "مرد" باشی نه "نر"